1. Aftalegrundlag
  1. 1.1. Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle salg foretaget af Protac A/S, CVR nr. 26 71 07 31 (i det følgende kaldet Protac).

   Salgs- og leveringsbetingelserne kan alene gyldigt fraviges, i det omfang der foreligger en skriftlig og underskreven aftale mellem Protac og kunden. Det præciseres, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke viger for kundens eventuelle indkøbsbetingelser.

 1. Tilbud, ordre og accept
  1. En ordre er først bindende for Protac, når kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse eller den bestilte vare.
  2. Returnering af det købte samt ændring eller annullering af en ordre kan alene ske med Protacs forudgående, skriftlige samtykke.

 1. Prislister, produktbeskrivelser, markedsføringsmateriale, m.v.
  1. Protac forbeholder sig ret til med 1 måneds varsel at ændre sine priser og specifikationerne på sine produkter.
  2. Specifikationer på produkter, der angives i produktbeskrivelser eller markedsføringsmateriale, er alene omtrentlige og der kan således forekomme afvigelser.
  3. Protac tager forbehold for fejlangivelser i prislister, produktbeskrivelser, markedsføringsmateriale m.v. og er ikke bundet såfremt der er fejl i materialet.

 1. Levering og risikoovergang
  1. Protac skal efter accept af ordre levere hurtigst muligt, med mindre der er truffet anden aftale.
  2. Levering sker Ex Works, Incoterms 2010, Protacs forretningssted.
  3. Risikoen for varens hændelige undergang overgår til kunden ved levering.

 1. Transportomkostninger og forsikring
  1. Omkostninger forbundet med transport af produkterne, herunder transportforsikring fra den i pkt. 4.2 nævnte adresse, afholdes af kunden og er således Protac uvedkommende.

 1. Forsinkelse og force majeure
  1. Protac tilstræber at foretage levering på det aftalte leveringstidspunkt.
  2. Såfremt Protacs levering bliver forsinket, er Protac forpligtet til at underrette kunden om udskydelsen af leveringen, og herunder meddele, hvornår levering forventes at blive gennemført.
  3. Kunden kan ikke før Protac har udskudt levering 3 gange ophæve aftalen.
  4. Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning eller lignende i forbindelse med forsinkelse. Vælger kunden at ophæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt allerede erlagt vederlag for den forsinkede levering. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, og kunden er derfor afskåret fra at fremsætte krav om erstatning af nogen art.
  5. Protac er ikke ansvarlig i tilfælde af force majeure, transportforhindringer, manglende/mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandør, mangel på arbejdskraft, arbejdsuheld og ildebrand. I sådanne tilfælde er Protac berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt, uden at dette giver Kunden ophævelsesbeføjelse.


 1. Immaterielle rettigheder
  1. Protac er indehaver af samtlige immaterielle rettigheder til ethvert udleveret materiale og produkt. Kunden må ikke foretage reverse engineering af Protacs patenterede produkter.

 1. Betalingsbetingelser og ejendomsforbehold
  1. Alle priser oplyst af Protac er i DKK, eksklusiv moms, skatter og fragt.
  2. Der betales 30 dage netto kontant fra faktureringsdato, hvilken dato samtidig er at betragte som forfaldsdag i rentelovens forstand.
  3. Ved betaling efter forfaldstid er Protac berettiget til at kræve morarente med en rentesats udgørende 2 % pr. påbegyndt måned. For rykkerskrivelser opkræves DKK 100,00 pr. gang, ligesom gælden tillægges DKK 100,00 såfremt fordringen overdrages til inkasso.
  4. Betaling kan alene af kunden foretages med frigørende virkning til Protac’s konto i Jyske Bank.
  5. Protac har krav på effektiv betaling, hvorfor kunden er uberettiget til at foretage nogen form for modregning overfor Protac.
  6. Protac har ejendomsretten til det solgte indtil fuld betaling inkl. eventuelle renter og omkostninger har fundet sted (ejendomsforbehold).

 1. Reklamationer
  1. Protac yder 24 måneders reklamationsret på produkterne fra levering.
  2. Kunden er forpligtet til straks at foretage en grundig undersøgelse af leverancen efter dennes modtagelse. Kunden er forpligtet til straks og senest 3 dage efter modtagelsen at reklamere overfor Protac over mangler, som konstateres eller burde have været konstateret ved sådan undersøgelse. Kunden er i tilfælde af øvrige mangler forpligtet til at reklamere overfor Protac straks efter, at manglen er konstateret eller burde være konstateret.
  3. Foretages reklamation ikke i henhold til pkt. 9.2, kan kunden ikke gøre krav gældende overfor Protac i anledning af manglen.
  4. Reklamationsretten omfatter ikke transportomkostninger og alm. slid og ælde, eller såfremt produkterne er anvendt anderledes end forudsat af Protac.

 1. Afhjælpning
  1. Kunden er - betinget af rettidig reklamation - i reklamationsperioden berettiget til at kræve Protacs afhjælpning af manglen i form af reparation, ombytning eller kreditering af produktet efter Protacs valg. Kunder betaler og bærer risikoen for transporten forbundet hermed.Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Protac i anledning af mangler.

 1. Ansvarsbegrænsning
  1. Med undtagelse af reklamationsretten i pkt. 9 og beføjelserne i pkt. 10 kan Protac ikke mødes med krav i anledning af produkternes manglende funktionalitet uanset grund.
  2. Protac er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, avancetab, person og/eller materielskade ved brug.
  3. Protacs ansvar kan i intet tilfælde overstige købesummen i henhold til aftalen.

 1. Produktansvar
  1. Protac hæfter for produktansvar i henhold til gældende regler. Protac er dog i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab eller avancetab.
  2. Protac har tegnet en produktansvarsforsikring . Forsikringen gælder world-wide.

 1. Misligholdelse
  1. Såfremt der sker misligholdelse i samhandlen mellem kunden og Protac, kan den krænkede part gøre almindelige obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser gældende, med mindre andet fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

 1. Lovvalg og værneting
  1. Enhver tvist udspringende af eller med relation til parternes retsforhold som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres efter dansk ret. Lovvalget omfatter ikke dansk rets internationale privatretlige regler, herunder CISG. Tvister skal behandles ved byretten i Aarhus som aftalt værneting i første instans.
 


 
Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

NYHEDSBREV

Betaling via faktura
Back to Top